Baanrecords

Baanrecords vanaf 2016

RAS GESLACHT NAAM  AFSTAND TIJD DATUM
Whippet   Reu   280 M    
Whippet Teef   280 M    
Whippet Sprinter Reu Devaj Oval-Express 280 M 18.46 17/4/16
Whippet Sprinter Teef   280 M    
PLI Reu   280 M    
PLI Teef   280 M    
PLI Sprinter Reu   280 M    
PLI Sprinter Teef   280 M    
Greyhound Reu Mount Capucine's Oquino 280 M 16.50 15/4/18
Greyhound Teef Abbigail van de Sanpolia 280 M 16.81 21/10/18
Afghanen Reu   280 M    
Afghanen Teef   280 M    
Sloughi Reu Tall'Aziz Najid min Alamira A Zarifa 280 M 19.89 31/3/19
Sloughi Teef Tala-al Numani min Alamira A Zarifa 280 M 21.18 31/3/19

 

RAS GESLACHT NAAM AFSTAND TIJD DATUM
Whippet    Reu OK-Bluey 350 M 21.70 15/4/18
Whippet Teef Fast Company's Chasing Farrah 350 M 22.24 20/10/19
Whippet Sprinter Reu Gold Run's Mind Misschief 350 M 21.38 15/4/18
Whippet Sprinter Teef Fast Company's Beetlejuice 350 M 21.55 15/4/18
PLI Reu Annaperla Presley 350 M 30.79 20/10/19
PLI Teef Dark Legends Gambit 350 M 30.54 31/3/19
Greyhound Reu Ricco     350 M 21.79 17/4/16
Greyhound Teef Vigerous Petra 350 M 21.79 17/4/16
Afghanen Reu   350 M    
Afghanen Teef   350 M    
Saluki Reu Bayo Raven Bacht   350 M 24.58 20/10/19
Saluki Teef   350 M    

 

 

RAS GESLACHT NAAM  AFSTAND TIJD DATUM
Afghanen  Reu   490 M    
Afghanen Teef   490 M    
Greyhound Reu Our Smokey's Boy 490 M 29.13 20/10/19
Greyhound  Teef Mount Cappucine's Olympia 490 M 29.59 20/10/19
Magyar Agar Reu   490 M    
Magyar Agar Teef   490 M    
Sloughi Reu   490 M    
Sloughi Teef   490 M    
Saluki Reu Mithrandir Min al Asife 490 M 34.10  
Saluki Teef   490 M    
Whippet  Reu   490 M    
Whippet  Teef   490 M    
Whippet Sprinter Reu   490 M    
Whippet Sprinter Teef   490 M    

Baanrecords van voor 2014 (Federatie CGRC)

Whippets      : 280 M  17.55  Oxana Supersonic

Greyhounds : 280 M  16.64   Jills Jet Set El Shamoon - Forestfield Sun - Leonardo Cambino van de Wedren

Greyhounds : 490 M  29.35  Black Causeway

Greyhounds : 680 M  43.64  Move Over Mindy